Let's Speak Italian!

Lesson #064, Thursday

Informações:

Sinopsis

ricevere = to receive, to get io ricevo = I receive tu ricevi = you receive (informal) Lei riceve = you receive (formal) lui/lei riceve = he/she receives noi riceviamo = we receive voi ricevete = you receive (plural) loro ricevono = they receive vprendere = to take io prendo = I take tu prendi = you take (informal) Lei prende = you take (formal) lui/lei prende = he/she takes noi prendiamo = we take voi prendete = you take (plural) loro prendono = they take rispondere = to answer io rispondo = I answer tu rispondi = you answer (informal) Lei risponde = you answer (formal) lui/lei risponde = he/she answers noi rispondiamo = we answer voi rispondete = you answer (plural) loro rispondono = they answer